tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
UPIŠI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ "UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA"
tip Savjet

UPIŠI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ "UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA"

03.07.2018.

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje ljudskim potencijalima" za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima u akademskoj godini 2018./2019.

UVJETI I PRAVO UPISA
Na Studij se mogu upisati pristupnici:

a) sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem, i to:
predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem
odgovarajućim bolonjskim diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ostvarenih 300 ECTS bodova)
strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH na Sveučilištu u Zagrebu)

b) s prosječnom ocjenom studija većom od 3,5, odnosno kandidati s nižim prosjekom ukoliko prilože preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij

Od pristupnika se očekuje poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

Pravo upisa na Studij stječu pristupnici koji zadovoljavaju uvjete upisa. Ako se za upis na Studij prijavi više pristupnika od upisne kvote, pravo upisa stječu pristupnici koji udovoljavaju svim uvjetima natječaja i koji su odabrani putem selekcijskog postupka. Glavne odrednice selekcijskog postupka su prosjek ocjena na studiju i motivacijski razgovor.

S kandidatima koji ostvare pravo upisa na Studij sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom se utvrđuju status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

UPISNA KVOTA
Na Studij se prima 30 studenata.

PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA
Detaljan program studija dostupan je na stranici http://uljp.unizg.hr/. 
Studij traje tri semestra i nosi 90 ECTS bodova. Povrh toga, na Studiju postoji i pripremni semestar u okviru kojeg se održava nastava na razlikovnim predmetima. Razlikovni predmeti ne nose ECTS bodove, a svrha im je omogućiti studentima stjecanje znanja koja su im neophodna za praćenje nastave na Studiju. Za svakog se studenta određuju posebno, ovisno o tome je li tijekom svojeg preddiplomskog ili diplomskog studija položio ispite koje sadržajno obuhvaćaju gradivo propisano pojedinim razlikovnim predmetom.

UPIS I POČETAK NASTAVE
Upis na Studij održat će se 15. i 16. listopada 2018. Održavanja nastave na razlikovnim predmetima u pripremnom semestru započinje 22. listopada 2018. Održavanje redovite nastave na Studiju započinje u ljetnom semestru 25. veljače 2019.

VISINA ŠKOLARINE
Školarina iznosi 14.000,00 kn po semestru, odnosno 42.000,00 kn za tri semestra koliko traje Studij. Dodatno, za svaki razlikovni predmet koji studenti trebaju položiti jer nisu stekli potrebna formalna osnovna ekonomska, psihološka i/ili statistička znanja, potrebno je platiti 1.500,00 kn. Izvan uplaćene školarine su i troškovi prijave odnosno obrane specijalističkog rada u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn. Školarinu je moguće platiti jednokratno ili u nekoliko rata.

POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studij sastoji se u popunjavanju i dostavi obrasca za prijavu i popratne dokumentacije, poštom na adresu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Prijava za upis na Studij uključuje sljedeće dokumente:

  • Obrazac prijave
  • Diploma prethodnog(ih) studija (ovjerena preslika)
  • Prijepis ocjena sa svih prethodnih razina studija
  • Preporuke ukoliko je prosjek ocjena kandidata na prethodnim studijima bio niži od 3,50 (dvije preporuke)
  • Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
  • Izvadak iz matice rođenih (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
  • Životopis

Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ukoliko kandidat dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 3. rujna do 3. listopada 2018.

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati  poštom na adresu:
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Referada za poslijediplomske studije (s naznakom za: Studij Upravljanje ljudskim potencijalima)
Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

Za dodatne upite kontaktirati: