tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news

UVJETI KORIŠTENJA STRANICA

Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja mrežnim stranicama Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Banka označava Zagrebačku banku d.d., sa sjedištem u Zagrebu na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080000014, e-pošta: zaba@unicreditgroup.zaba.hr; za nadzor nad poslovanjem Banke nadležna je Hrvatska narodna banka sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Trg hrvatskih velikana 3;

Mrežne stranice Banke ili mrežne stranice označavaju mrežne stranice www.tkokaze.hr – portala za mlade u vlasništvu Banke;

Sadržaj mrežnih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama ili je dostupan putem mrežnih stranica.

Korisnik označava svaku osobu koja pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju uvjete korištenja mrežnim stranicama te odnos između Banke i korisnika u pogledu korištenja mrežnim stranicama.

Pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem bilo kojim sadržajem mrežnih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Sadržaj mrežnih stranica i korištenje mrežnim stranicama

Pristup mrežnim stranicama i korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Banka. Banka je ovlaštena u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup mrežnim stranicama i/ili korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica.

Banka je ovlaštena u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj mrežnih stranica ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup mrežnim stranicama i korištenje bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Podatke sadržane na mrežnim stranicama Banka objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala njihovu točnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Banku i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge Banka jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni. Banka ne jamči da su objavljeni podaci i stavovi prikladni u određenu svrhu. Objavljeni podaci ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da Banka nije odgovorna ako njegova s time povezana očekivanja ne budu ostvarena. Prije donošenja odluke o ugovaranju određene usluge i korištenju njome korisnik se mora savjetovati sa zaposlenikom Banke ili drugim stručnjakom koji će mu dati savjete prilagođene njegovoj konkretnoj situaciji i potrebama.

Podaci objavljeni na mrežnim stranicama ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savjetom ili preporukom Banke, osim kada je to posebno naznačeno za određeni podatak.

Korisniku putem mrežnih stranica mogu biti dostupne pojedine usluge i/ili informacije o pojedinim uslugama koje pružaju druge osobe, uključujući članice Grupe Zagrebačke banke d.d. i/ili grupe kreditnih institucija kojoj pripada Banka. Banka ne odgovara za korištenje i uvjete korištenja uslugama koje pružaju druge osobe.

Uslugama koje su dostupne putem mrežnih stranica moguće se koristiti samo na temelju ugovora i u skladu s ugovorom o pružanju određene usluge koji je korisnik prethodno sklopio s Bankom odnosno, u slučaju kada je riječ o uslugama koje pružaju druge osobe, na temelju ugovora i u skladu s ugovorom koji je korisnik sklopio s osobom koja pruža predmetnu uslugu.

Poveznice

Mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice kojima upravljaju druge osobe, uključujući članice Grupe Zagrebačke banke d.d. i/ili članice grupe kreditnih institucija kojoj pripada Banka (u daljnjem tekstu: mrežne stranice trećih osoba). Mrežne stranice trećih osoba nisu pod nadzorom Banke te Banka ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za dostupnost mrežnih stranica i uvjete korištenja mrežnim stranicama trećih osoba
  • za sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama trećih osoba i usluge kojima se moguće koristiti putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za to da korištenjem mrežnim stranicama trećih osoba korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja), dizajn i ostali elementi mrežnih stranica vlasništvo su Banke, zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji mrežnih stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba.

Osim u slučaju kada je Banka izričito naznačena kao njihov vlasnik, aplikacije i drugi računalni programi koji se mogu preuzeti s mrežnih stranica ili putem poveznica na mrežne stranice trećih osoba vlasništvo su trećih osoba te je njihovo preuzimanje i upotreba predmet posebnog ugovora koji korisnik sklapa s njihovim vlasnikom. Banka ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva niti preuzima ikakvu odgovornost u pogledu aplikacija i drugih računalnih programa koji su u vlasništvu trećih osoba te ne odgovara za uvjete preuzimanja i upotrebe aplikacija i drugih računalnih programa koji su dostupni s mrežnih stranica trećih osoba.

Podaci objavljeni na mrežnim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj. Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Banke.

Telekomunikacija

Banka može omogućiti korisniku komunikaciju s Bankom putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi Banka, kao što su primjerice za postavljanje upita o Banci i pojedinim uslugama koje pruža Banka, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama Banke te, kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Banka neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju Banci da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju bankovnu i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se obavlja putem javnih telekomunikacijskih mreža koje ne jamče povjerljivost u prijenosu podataka pa stoga korisnik ne smije tim načinima komunikacije priopćavati svoje povjerljive podatke kao što su primjerice njegov PIN, serijski broj tokena ili broj, datum isteka valjanosti i sigurnosni kod platne kartice kojom se koristi.

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave Banke ili drugih osoba.

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, Banka je ovlaštena trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s njime.

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da Banka razmijenjene poruke, videomaterijale, audiomaterijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja sporova između Banke i korisnika.
 
Poruke koje Banka razmjeni s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Banke.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Uvjeti pod kojima Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies), određeni su u Izjavi o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama TkoKaže.

Isključenje odgovornosti

Banka ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa mrežnim stranicama ili korištenja bilo kojim sadržajem mrežnih stranica koja je posljedica više sile, pod kojom se smatraju rat, nemiri, terorističko djelo, prirodna katastrofa, epidemija, štrajk, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greške nastale u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odluke i djelovanja organa vlasti, kao i sve druge slične okolnosti čiji se nastanak ne može pripisati Banci odnosno koje su izvan kontrole Banke.

Banka ne jamči da je sadržaj mrežnih stranica primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa mrežnim stranicama, kao ni za nemogućnost korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi svu odgovornost ako pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi pojedinim sadržajem mrežnih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno.

Banka ne jamči da mrežne stranice ili mrežne stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

Isključena je odgovornost Banke za štetu koja je posljedica obične nepažnje Banke, njezinih zaposlenika ili trećih osoba koje je Banka angažirala u obavljanju svojih poslova.

U slučaju kada je odgovorna za nastalu štetu, Banka odgovara samo za običnu štetu. Odgovornost Banke za izmaklu korist, neimovinsku štetu, gubitak, uništenje ili promjenu podataka korisnika, kao i za štetu koja je nastala na računalnoj ili mobilnoj opremi s koje korisnik pristupa mrežnim-stranicama ili se koristi određenim sadržajem mrežnih stranica isključena je do zakonom dozvoljenih granica ograničenja od odgovornosti za štetu.

Pitanja i prigovori

Pitanja povezana s ovim Uvjetima, kao i prigovori povezani s mrežnim stranicama Banke i njihovim sadržajem mogu se podnijeti Banci na način i pod uvjetima koji su određeni vrijedećom Politikom upravljanja prigovorima Zagrebačke banke d.d., koja je dostupna na mrežnim stranicama i u poslovnicama Banke.

Završne odredbe

Banka je ovlaštena u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na mrežnim stranicama Banke te ih korisnik prihvaća samim pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem sadržajem mrežnih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem mrežnih stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće uvjete korištenja mrežnim stranicama.

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja mrežnim stranicama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja mrežnim stranicama ili bilo kojim sadržajem mrežnih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.